"What is a cynic? ... A man who knows the price of everything and the value of nothing."
Oscar Wilde, uit lady windermere's fan (1893)

Filosofie

Aphilion Q² wordt beheerd volgens een beleggingsfilosofie die zich toespitst op het waarderingsvraagstuk: welke waarde moet men geven aan de onzekere winststromen die elk aandeel kenmerken ? Dit, en niet het manisch op zoek gaan naar ‘de nieuwe Microsoft’, vormt volgens ons de essentie van aandelenbeleggingen.

Model

Het beheer van Aphilion Q² wordt ondersteund door een reeks zelf ontwikkelde kwantitatieve modellen en technieken. Het begon allemaal met ons 'basismodel', dat steunt op een conceptueel eenvoudig theoretisch kader: de koers van elk aandeel wordt bepaald door z’n verwachte rendabiliteit, verdisconteerd aan een rente die rekening houdt met de genomen risico’s. De samenhang tussen de duizenden aandelen die we op die manier opvolgen vormt nog steeds de kern van ons waarderingssysteem.

De Raad van Bestuur van Aphilion Q² bestaat uit Nico Goethals, Jan Holvoet, Robrecht Tas en Christoph Van der Elst. Het dagelijks bestuur, waaronder natuurlijk het eigenlijke portefeuillebeheer, is in handen van Nico Goethals en Jan Holvoet, die hier al hun professionele energie en expertise insteken.